Bgtourism.bg    Spatourism.bg    Jobs.bgtourism.bg    Destinations.bg

Общи условия

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Роял комюникейшън“ ЕООД и ползвателите (физически и юридически лица) на услуги, достъпни на сайта jobs.bgtourism.bg

 

I. РАЗДЕЛ „ОПРЕДЕЛЕНИЯ”

1. При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:
1.1. „jobs.bgtourism.bg” – „Роял комюникейшън“ ЕООД, дружество вписано в Търговския регистър с адрес: гр. Добрич, п.к. 9300, ул.БОЙЧО ОГНЯНОВ № 19 и ЕИК 205185996
1.2. „ОУ” – настоящите общи условия, уреждащи достъпа и ползването на безплатните услуги, достъпни на сайта jobs.bgtourism.bg;
1.3. „Услуги” – услугите, предоставяни от jobs.bgtourism.bg посредством сайта www.jobs.bgtourism.bg, които могат да бъдат платени или безплатни, и включващи възможности за публикуване и търсене на обяви за свободни работни позиции, кандидатстване за работни места, съхранение на автобиографии и файлове, представяне и запознаване с работодатели и др. Услугите, предоставяни на сайта www.jobs.bgtourism.bg, са динамични, т.е. непрекъснато се допълват и променят с оглед тяхното усъвършенстване и може да се променя режимът на предоставяне им, за което Потребителите се уведомяват по подходящ начин;
1.4. „Сайта” – www.jobs.bgtourism.bg;
1.5. „Потребител” – всяко лице, осъществяващо достъп до интернет сайта www.jobs.bgtourism.bg и използващо някои от видовете Услуги, достъпни чрез него;
1.6. „Кандидат”- Потребител, физическо лице, което използва една от формите за кандидатстване по Обява, достъпна чрез сайта www.jobs.bgtourism.bg;
1.7. „Работодател”- Потребител, който има създаден Профил на сайта www.jobs.bgtourism.bg и/или публикува една или повече Обяви;
1.8. „Обяви”- обявление за свободни работни позиции, съдържащо информация и условия за предлаганата работа. Обявите могат да бъдат платени или безплатни;
1.9. “Профил” – кратко представяне на юридическо лице, което използва сайта www.jobs.bgtourism.bg за да публикува обяви за свободни работни позиции. Информацията включва, но не само: информация и лого на компанията, местоположение, свободни работни позиции, снимки, контакти;
1.10. „Лични данни“– всяка информация за Потребителя, чрез която Потребителя може да бъде идентифициран, включително информация, която може да бъде защитена съгласно приложимото национално и европейско законодателство за защита на личните данни.

 

II. РАЗДЕЛ „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ”

2.1. www.jobs.bgtourism.bg e виртуален информационен ресурс в Интернет, създаден в съответствие със законодателството на Република България и предназначен да дава информация на своите потребители, както и да предоставя Услуги.
2.2. Всяко лице, което е заредило на браузъра си www.jobs.bgtourism.bg или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно настоящите ОУ. Приемането на ОУ е задължително условие за ползване на Услугите, като за тези от тях, които са достъпни без регистрация, самото ползване на Сайта се счита за израз на съгласие с настоящите ОУ.
2.3. jobs.bgtourism.bg си запазва правото да променя ОУ по всяко време и по своя преценка, като промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство. Промените се поместват на Сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Потребителите са длъжни да проверяват за актуализации на ОУ и да съобразяват поведението си с тях.
2.4. jobs.bgtourism.bg притежава собствеността или правото на ползване на Сайта и на поместеното в него съдържание. Никой няма право да използва по какъвто и да е начин, да копира, модифицира или разпространявате съдържание от Сайта за цели, различни от или несъвместими с ползването на Услугите и с предназначението на Сайта, без изричното предварително писмено съгласие на jobs.bgtourism.bg.
2.5. jobs.bgtourism.bg не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на ползване или невъзможност за ползване на Сайта и/или Услугите, предлагани от jobs.bgtourism.bg.

 

III. РАЗДЕЛ „УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ”

3.1. Услугата по създаване и поддържане на профил включва представяне на Потребител на Сайта (юридически лицa) по предварително зададени от jobs.bgtourism.bg информационни критерии и визия (данни на компанията, лого, описание, контакти и др.) Услугата е безплатна, като jobs.bgtourism.bg по своя преценка и без съгласието на Потребителя има право да помества рекламни банери и съобщения на страницата на всеки профил.
3.2. Потребител на Услугата по настоящия раздел може да бъде всяко юридическо лице, надлежно регистрирано и осъществяващо дейности в сектор „Туризъм“.
3.3. Информацията, която се помества в Профила, се предоставя посредством попълването на стандартна форма на заявка от дееспособно лице, което е оправомощено да представлява Потребителя на Услугата, включително да приеме настоящите ОУ и да извършва действия, свързани с ползването и управлението на Профила от името и за сметка на Потребителя.
3.4. След изпращане на попълнената стандартна форма на заявка до jobs.bgtourism.bg и отмятането на бутона за съгласие с ОУ jobs.bgtourism.bg преглежда, одобрява и публикува информацията на Сайта. Договорът за предоставяне на Услугата се счита за сключен от момента на активиране на Профила от страна на jobs.bgtourism.bg
3.5. Посредством съгласието с настоящите ОУ всеки Потребител декларира и гарантира: че е дружество, надлежно осъществяващо дейност съгласно законите на Република България; че представената за създаване на Профила информация съдържа само верни, пълни и актуални данни; че няма да преотстъпва, продава или прехвърля по какъвто и да е начин правата по създадения Профил.
3.6. В случай че Потребител желае в неговия Профил да присъства представяне на търговка марка или друг обект на интелектуалната собственост, той следва да притежава правото за разпространение чрез Сайта. Всеки Потребител поема пълната отговорност пред jobs.bgtourism.bg в случай на предявяване на претенции от трети лица или налагане на санкции от съответен компетентен орган.
3.7. jobs.bgtourism.bg не контролира и не носи отговорност за предоставената от Потребител и съдържащата в неговия Профил информация. При нарушение от страна на Потребител на изискванията и условията за ползване на Услугата същият е длъжен да обезщети jobs.bgtourism.bg за всички претърпени вреди.
3.8. jobs.bgtourism.bg има правото да откаже, да спре временно или да прекрати предоставянето на Услугата, без да посочва причини за това.
3.9. Всеки Потребител на Услугата може да поиска промени в информацията, налична в Профила.
3.10. Всеки Потребител на Услугата може да поиска нейното прекратяване и изтриване на информацията от Профила.

IV. РАЗДЕЛ „УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ КАНДИДАТИ”

4.1. Потребител на Услугите по кандидатстване по Обява, публикувана на Сайта, може да бъде само дееспособно физическо лице, навършило 18 годишна възраст. jobs.bgtourism.bg не проверява и контролира спазването на това изискване и не носи отговорност в случай на ползване на Услугите от лице, което не отговаря на посочените ограничения за възраст и дееспособност.
4.2. Всяко лице, отговарящо на изискванията по т.5.1. по-горе, може да създаде свой акаунт (потребителски профил) на Сайта, като попълни регистрационната форма, съдържаща информация за име и фамилия и е-mail адрес.
4.3.1. Съхранените в профил на регистриран Потребител файлове са достъпни само за него, като при кандидатстване по Обява за свободна позиция Потребителят сам решава каква информация да изпрати. Информацията, която се съхранява в профила и/или се изпраща на други лица посредством Сайта, не може да съдържа: рекламно съдържание, несвързано с кандидатстването; материали, които нарушават или не зачитат права или законни интереси на трети лица, включително основни човешки права, права на интелектуална собственост и др.; съдържание с незаконен, нецензурен, обиден или неприличен характер, както и такова, което би могло да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна. Всеки Потребител носи отговорност и гарантира, че има право да използва съдържанието, което съхранява в своя потребителски профила си или изпраща на други лица посредством Сайта, както и че то не противоречи на настоящите ОУ или на закона.
4.4. Преди приключване на процеса по създаване на профил всеки Потребител е длъжен да се запознае с Уведомлението за поверителност на jobs.bgtourism.bg. Даването на съгласие за обработване на личните данни и за запознаване и спазване на ОУ е условие за завършване на регистрацията на потребителския профил и за ползването на Услугите на Сайта и от този момент договорът за предоставяне на Услугата се счита за сключен.
4.5. Всеки регистриран Потребител отговаря за действията, извършени чрез неговия потребителски профил с използване на неговото име и парола за достъп. В случай на неправомерен достъп или вероятност за такъв регистриран Потребител следва да уведоми jobs.bgtourism.bg. По всяко време регистриран Потребител може да редактира информацията в потребителския си профил.
4.6. jobs.bgtourism.bg има правото да премахне потребителския профил на регистриран Потребител от Сайта при несъответствие с настоящите ОУ и/или по своя преценка, без да посочва причини за това.
4.7. Всеки потребителски профил на регистриран Потребител може да бъде блокиран (временно да бъде преустановен достъпа до него) в следните случаи:
4.7.1. при съмнения за нарушаване настоящите ОУ, на други условия, предвидени в Сайта, или на приложимото право;
4.7.2. при постъпило искане от компетентен държавен орган;
4.7.3. със заявка от страна на самия регистриран Потребител;
4.7.4. при сигнал за нередност с профила;
4.7.5. по преценка на jobs.bgtourism.bg
4.8. Всеки потребителски профил на регистриран Потребител се премахва от Сайта:
4.8.1. от Потребителя чрез заявка до jobs.bgtourism.bg;
4.8.2. при съмнения за нарушаване настоящите ОУ, на други условия, предвидени в Сайта, или на приложимото право;
4.8.3. по разпореждане на компетентен държавен орган;
4.9. При закриване на профил и прекратяване на договора данните, съхранявани в профила, се изтриват съгласно Уведомлението за поверителност.
4.10. jobs.bgtourism.bg не отговаря за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на ползване или невъзможност за ползване на Сайта и/или Услугите, както при блокиране или изтриване на профили/или съдържание в съответствие с настоящите ОУ.
4.11. Регистрацията по т.5.2 не е задължително условие за кандидатстване по Обяви на Сайта, като всеки нерегистриран Потребител може да ползва Услугата и да заяви кандидатстване по определена Обява, използвайки функционалния бутон за директно свързване с работодателя.
4.12. jobs.bgtourism.bg не контролира и не носи отговорност за съдържанието на Обявите, публикувани на Сайта, нито дали представените Работодатели са надлежно учредени и съществуващи съгласно законите на Република България. При кандидатстване посочената от Кандидата информация се препраща на Работодателя. Всеки Потребител сам и на собствен риск и отговорност решава по кои Обяви и на кои Работодатели да изпратите кандидатури.
4.13. При всяко кандидатства за свободна позиция по Обява Кандидатът получава на посочения от него email адрес потвърждение за кандидатстването с крака информация по коя точно Обява е кандидатствал.
4.14. jobs.bgtourism.bg не е посредник, не извършва посредническата дейност по наемане на работа и по никакъв начин не участва в подбора и избора на кандидати или в последващата комуникация и договаряне на условия между страните. Всеки Потребител сам и на собствен риск и отговорност решава каква информация да изпрати, в какви договорни отношения да влезете и при какви условия. jobs.bgtourism.bg не е страна по тези взаимоотношения и поради тази причина, в случай на неспазване на предложени и/или договорени условия или при нарушение на приложимото трудово законодателство, засегнатата страна следва да се обърне към компетентните държавни органи, в чиито компетенции и правомощия е извършването на съответните проверки и предприемане на действия.

Top